Ouderbijdrage en Montinifonds

Om elk schooljaar alle geplande activiteiten uit te kunnen voeren, rekenen we op de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd en besteed door de Oudervereniging. Het geld wordt voornamelijk besteed aan alle feestelijke activiteiten die door het team zelf en door de Oudervereniging worden georganiseerd zoals:
 
Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Sportdag, excursies en het Eindfeest.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:
1.        een vastgesteld bedrag per kind;
2.        een eventuele extra bijdrage voor het Montinifonds.
Het vastgestelde bedrag per kind (1) wordt gebruikt voor de financiering van bovengenoemde jaarlijks terugkerende activiteiten.

Voor het jaar 2019-2020 is de ouderbijdrage voor ieder kind € 59. Het bankrekeningnummer is NL96INGB0003963167 t.n.v. Oudervereniging Montinischool.

Het geld dat de ouders bovenop de ouderbijdrage overmaken, wordt in het Montinifonds gestort. Daarvan worden activiteiten en middelen betaald die niet uit het Rijksbudget of door de Gemeente Baarn betaald worden. Lesmaterialen (schriften, methoden, creatieve materialen, e.d.) worden bijvoorbeeld door het Rijk betaald en de Gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en de omliggende infrastructuur. Het gaat dus om zaken die deze budgetten te boven gaan en zorgen dat de activiteiten van kinderen op school net iets extra's krijgen.

In voorgaande jaren is onder andere betaald uit het Montinifonds: nieuwe geluidsinstallatie, headsets voor geluidsinstallatie, Montini T-shirts, aanpassen/verbeteren schoolplein, luizenzakken, camera's voor de stamgroepen, een bibliotheekkast, kerstkleden enz.

Om duidelijkheid te geven waarvoor bij het Montinifonds aanvragen kunnen worden ingediend, gebruiken we de volgende criteria:
  • meer-jarengebruik
  • voor brede doelgroep leerlingen
  • waarvoor geen financiering is opgenomen in Rijksbudget of door Gemeente Baarn
Met de oprichting van de Oudervereniging op 15 oktober 2007 is vastgelegd dat het bestuur van de Oudervereniging het Montinifonds beheert en de verantwoordelijkheid over het fonds heeft.
Het dagelijks bestuur zal de aanvragen voor bestedingen uit het fonds in behandeling nemen.

Ouders, kinderen en school (team) worden van harte uitgenodigd om voorstellen te doen voor bestedingen uit het Montinifonds. Hiervoor kun je het aanvraagformulier invullen en inleveren bij een van de leden van de Oudervereniging of mailen naar oudervereniging@montinischool.nl

Eens per jaar,dit jaar 31 oktober a.s. wordt verantwoording afgelegd en is er een algemene ledenvergadering waar de cijfers worden getoond.