Ouderbijdrage en Montinifonds

Om elk schooljaar alle geplande activiteiten uit te kunnen voeren, rekenen we op de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd en besteed door de Oudervereniging. Het geld wordt voornamelijk besteed aan alle feestelijke activiteiten die door het team zelf en door de Oudervereniging worden georganiseerd zoals:
 
Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Sportdag, excursies en het Eindfeest.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:
1.        een vastgesteld bedrag per kind;
2.        een eventuele extra bijdrage voor het Montinifonds.
Het vastgestelde bedrag per kind (1) wordt gebruikt voor de financiering van bovengenoemde jaarlijks terugkerende activiteiten.

De afgelopen jaren bedroeg de ouderbijdrage € 59 per kind. Het bankrekeningnummer is NL96INGB0003963167 t.n.v. Oudervereniging Montinischool.

Het geld dat de ouders bovenop de ouderbijdrage overmaken, wordt in het Montinifonds gestort. Daarvan worden activiteiten en middelen betaald die niet uit het Rijksbudget of door de Gemeente Baarn betaald worden. Lesmaterialen (schriften, methoden, creatieve materialen, e.d.) worden bijvoorbeeld door het Rijk betaald en de Gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en de omliggende infrastructuur. Het gaat dus om zaken die deze budgetten te boven gaan en zorgen dat de activiteiten van kinderen op school net iets extra's krijgen.

In voorgaande jaren is onder andere betaald uit het Montinifonds: nieuwe geluidsinstallatie, headsets voor geluidsinstallatie, Montini T-shirts, aanpassen/verbeteren schoolplein, luizenzakken, camera's voor de stamgroepen, een bibliotheekkast, kerstkleden enz.

Om duidelijkheid te geven waarvoor bij het Montinifonds aanvragen kunnen worden ingediend, gebruiken we de volgende criteria:
  • meer-jarengebruik
  • voor brede doelgroep leerlingen
  • waarvoor geen financiering is opgenomen in Rijksbudget of door Gemeente Baarn
Met de oprichting van de Oudervereniging op 15 oktober 2007 is vastgelegd dat het bestuur van de Oudervereniging het Montinifonds beheert en de verantwoordelijkheid over het fonds heeft.
Het dagelijks bestuur zal de aanvragen voor bestedingen uit het fonds in behandeling nemen.

Ouders, kinderen en school (team) worden van harte uitgenodigd om voorstellen te doen voor bestedingen uit het Montinifonds. Mail jouw idee naar oudervereniging@montinischool.nl of neem contact op met één van de leden van het bestuur. 

Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd door onderstaand formulier te mailen naar de penningmeester.
Declaratieformulier Montini.docx

Eens per jaar wordt (financiële) verantwoording afgelegd op de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.